Uttalande från ATRkongressen 2020

Till Statens Kulturråd, Kulturminister Amanda Lind och Riksdagens kulturutskott.

Deltagande ombud i Amatörteaterns Riksförbunds, ATRs, kongress den 21 – 24 maj 2020 har antagit följande uttalande:

Staten har 2020 skurit i anslaget för ”1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete”. Det har inneburit att de amatörkulturella organisationerna, som får bidrag från Kulturrådet, får en procent mindre i verksamhetsbidrag 2020 för den centrala verksamheten. På denna summa har det heller inte skett någon uppräkning sedan 2008. På detta sätt har tillskottet från staten urholkats varje år på grund av löneökningar, prishöjningar och allmän fördyrning.

Vi ser med stor oro hur staten drar tillbaka sitt stöd från föreningslivet och alla frivilligverksamheter. Folkrörelserna måste ha stöd till utveckling, utbildning, ledare och allmängiltig verksamhet. Vi som fritt och frivilligt ägnar oss åt eget kulturutövande är engagerade barn, ungdomar, äldre och medelålders som ger allt för sitt skapande. Människor över hela landet som samlas i grupper för att gemensamt ägna sig åt egen, utövande kultur. Vi kompromissar inte med vår vilja att uttrycka oss.

Därför vill vi att ni återställer och räknar upp bidraget till Amatörteaterns Riksförbund så fort som möjligt. Utan amatörteater, körsång, orkesterverksamhet eller andra ideella insatser blir Sverige ett fattigare land och den kulturella infrastrukturen förstörs.


« Tillbaka