Enkätrapport

Enkätrapport

Sammanställning av enkätsvar från ATRs medlemsföreningar men anledning av pandemin

Pandemikoordinatorn Ulla Arvidsson har skickat följande frågor till ATRs 240 medlemsföreningar:

  • Hur har er verksamhet påverkats av coronapandemin?
  • Hur har verksamhet bedrivits sedan restriktionerna infördes?
  • Hur ser er planering ut för 2021?
  • Vilket stöd behöver ni från ATR?

Ca 45 föreningar har svarat.

Sammanfattning

Först och främst tycker jag det är imponerande att se vilket driv och vilken lust det finns hos amatörteateraktörerna trots den ovissa tid vi lever i. När jag tagit del av svaren så andas de allra flesta en positivism och väljer att se framtiden an med tillförsikt – det kommer att bli bättre! Trots detta har föreningarna svårigheter med att bedriva sin verksamhet som vanligt med anledning av givna restriktioner och rekommendationer från myndigheterna.

Några föreningar har valt att sätta verksamheten i viloläge i avvaktan på att pandemiläget ska stabiliseras. Andra däremot använder sin uppfinningsrikedom till att i möjligaste mån fortsätta upprätthålla verksamheten, främst för barn och unga.

Viljan finns att använda digitala kanaler till möten, repetitioner, sändningar m.m. Många har kunskap sedan tidigare medan andra får lära sig ett nytt kommunikationssätt.

Det som drabbat föreningarna hårdast, förutom att de inte har kunnat bedriva sin verksamhet, är den ekonomiska situationen som märkbart försämrats framförallt genom uteblivna biljettintäkter på grund av antingen inställda föreställningar eller begränsat publikantal. Andra faktorer som påverkat den försämrade ekonomin är uteblivna hyresintäkter för de som har egna lokaler som de normalt hyr ut. Minskat medlemsantal har några föreningar lyft som en farhåga eftersom man inte kunnat bedriva verksamhet vilket får till följd minskade medlemsavgifter. De uteblivna intäkterna ger till resultat att de har svårt att betala sina fasta kostnader såsom lokalhyra, produktionskostnader m.m. Enstaka föreningar befarar att man kanske måste gå i konkurs.

Med anledning av den nya situation vi befinner oss i finns det önskemål om stöd från ATR, förutom ekonomiskt, även kompetensutveckling inom olika scenkonstområden såsom manusskrivande, producentskap, smink m.m. och inte minst inom det digitala området.

Det man också har uppgett som önskemål om stöd är att få hjälp att tolka och att ta till sig myndigheternas restriktioner och rekommendationer – vad gäller för ATRs medlemmar?

· Hur har er verksamhet påverkats av coronapandemin?

Den övervägande delen svarade att man inte haft någon verksamhet mer än enstaka digitala möten. Ungefär lika många svarade att man haft en mycket begränsad verksamhet. Ett fåtal har dock bedrivit verksamheten i princip som vanligt, med den skillnaden att när/om man haft offentliga föreställningar har det varit med en publik på max 50 personer. Detta har naturligtvis medfört ett inkomstbortfall för den arrangerande föreningen. Några har också svarat att man fortsatt bedriva verksamhet med barn och unga och visat föreställningarna digitalt.

· Hur har verksamhet bedrivits sedan restriktionerna infördes?

Här har majoriteten svarat att man försökte upprätthålla någon form av verksamhet fram till oktober då restriktionerna skärptes. Planerar dock att starta upp verksamhet så snart som möjligt. Rep och möten via Zoom, Teams eller annan digital verksamhet. Ungefär lika många har svarat att man i princip inte haft någon verksamhet utan avvaktar utvecklingen av pandemin och Folkhälsomyndighetens restriktioner. Ingen har svarat att man återgått till ”normal” verksamhet.

· Hur ser er planering ut för 2021?

Här kan man se en mer positiv bild. Majoriteten planerar att komma igång med verksamheten, antingen fullt ut eller en anpassad verksamhet med ambitionen att börja repetera under våren för att kunna spela teater igen till hösten. De föreningar som har sommarspel räknar med att kunna spela för publik, om än begränsad, i sommar. Endast ett fåtal föreningar har svarat att de fortfarande avvaktar.

· Vilket stöd behöver ni från ATR?

Här svarar majoriteten att man önskar ekonomiskt stöd på grund av uteblivna eller minskade biljettintäkter, men även uteblivna intäkter på grund av inställda studiecirklar. Förutom ekonomiskt stöd önskar man råd och stöttning, tips och idéer, hjälp med att tyda restriktionerna, tips om digitala plattformar, digitala sändningar, digitala kurser, information, erfarenhetsutbyte, kurser i manusskrivande, ljus, ljud, regi, scenografi, producentskap, kostym, smink, skådespeleri m.m. ATR som drivande kraft gentemot statsmakterna (ekonomi).

Förslag på fortsatt arbete för ATR

  • Skapa en ny flik på hemsidan som heter ”corona/covid…..”som regelbundet uppdateras med aktuell information.
  • En sida under den fliken med ”Goda exempel” från medlemmarna på hur man bedriver verksamhet under pandemin.
  • Lägga ut på hemsidan Tips och råd om vad man ska tänka på för att kunna bedriva verksamhet redan nu.
  • Anordna utbildningar inom några av de områden som det kommit önskemål om.
  • Tydlig återkommande information till medlemmarna dels om vilka ekonomiska stöd de kan söka, antingen direkt från ATR eller från Kulturrådet och dels uppdatering av restriktioner m.m.