Uppföranderätt

Information om uppföranderätten

DIGITALA RÄTTIGHETER. Just nu är det många frågor angående att kunna visa upp sina produktioner digitalt. Antingen som radioteater, poddteater eller i en filmad version. Det finns idag inga framtagna avtal kring detta för amatörteateruppsättningar, utan detta är något som vi måste förhandla om från fall till fall och det är inte alltid möjligt att lösa.

PRAKTISK INFORMATION –  HUR FYLLER JAG I ANSÖKAN? Ansökan om uppföranderätt skall göras via ATRs hemsida. Det digitala formuläret finns här. Blanketten måste fyllas i fullständigt och glöm inte att skriva ut en kopia innan du skickar iväg ansökan. Ofullständigt ifylld ansökan behandlas ej. Har du frågor kring hur blanketten fylls i kontakta gärna oss på ATRs Förlag: Anders 021-470 41 65 och Mona 021-470 41 60 eller e-posta Anders

HANDLÄGGNINGSTID. När ansökan om uppföranderätt skickats in skickas den vidare till rättighetsinnehavaren med en begäran om tillstånd för er att uppföra verket. Handläggningstiden tar i genomsnitt en månad från det att ni sökt tillstånd tills ni får kontraktet. Efter 10 arbetsdagar är det ibland möjligt att få ett muntligt besked genom att ringa till ATR, men ofta tar denna första handläggning, där ATR söker ert tillstånd, längre tid.

DET ÄR INTE ALLTID MÖJLIGT att få amatörteaterrättigheter på en pjäs, även om den finns i ATRs bibliotek. Insänd ansökan medger inte automatiskt uppföranderätt. Ansök om uppföranderätt till ATRs Förlag innan ni börjar repetera. Ni får då veta om pjäsen är åtkomlig för amatörteatern. Det är er skyldighet, efter att ansökan är inskickad, att ni skall ha ett gällande skriftligt avtal som reglerar ert uppförande. Det är alltså inte tillåtet att uppföra ett verk utan att ett skriftligt avtal har upprättats och båda parter har skrivit under. Är verket av någon anledning stoppat kommer ni att få besked om detta, men drar ansökningsförfarandet ut på tiden och premiären närmar sig får ni inte uppföra verket utan att ha fått kontrakt. Överträdelser kan medföra skadeståndskrav.

NÄR SKALL JAG SKICKA IN ANSÖKAN? Sök alltid uppföranderätten innan ni börjar repetera eller minst tre månader innan premiär. Ansökningar inskickade efter denna tid riskerar att bli stoppade på grund av att uppföranderätten inte hinner att bli behandlad.

RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER! KONSTNÄRLIGA OCH LITTERÄRA VERK är skyddade sjuttio år efter upphovsmannens död. Till konstnärliga verk räknas bl.a. sceniska verk, t.ex. teaterpjäser, koreografier, iscensättningar och pantomimer. Litterära verk är t.ex. skönlitteratur, såsom romaner och dikter. När en teaterpjäs framställs i skrift räknas den som litterärt verk. Att ett sceniskt verk är skyddat betyder att det inte får visas offentlig, bearbetas eller mångfaldigas utan tillstånd från rättighetsinnehavare. Med rättighetsinnehavare menas upphovsmannen eller den som tillvaratar dennes intressen. Observera att en översättning kan vara skyddad trots att originalverket (på ursprungsspråket) är fritt.

VARJE GÅNG VI VILL SPELA en svensk eller utländsk pjäs som fortfarande är skyddad är vi skyldiga att ha tillstånd att spela (kontrakt) och att betala en avgift till rättighetsinnehavaren. Avgiften till rättighetsinnehavaren fastställs i avtal mellan ATRs Förlag, Sveriges Dramatikerförbund och Nya Nordiska Teaterförläggarföreningen eller på annat sätt. Nu gällande taxor framgår av prislistan på sidan PRISER.

KRAVET PÅ TILLSTÅND att spela och på ersättning för varje speltillfälle grundar sig på lagen om upphovsrätt och gäller alla slags offentliga framföranden antingen man tar inträde eller ej.

ATRs FÖRLAG bevakar, enligt de avtal som nämnts ovan, alla spelrättigheter för amatörteatersektorn i Sverige, utfärdar kontrakt och inkasserar uppföranderättsavgifter och vidarebefordrar dem till rättighetsinnehavaren. ATRs Förlag samarbetar även med många skolor. Med amatörteatergrupp menas grupp som inte ersätter sina medlemmar för mer än rese- och uppehållskostnader då gruppen gör föreställningar inför publik.

OFFENTLIGT FRAMFÖRANDE är varje slag av föreställning såvida den inte ges inför en sluten krets, exempelvis inför den egna föreningens årsmöte, dit endast föreningens medlemmar har tillträde eller liknande. Om allmänheten har tillträde är föreställningen att betrakta som offentlig. När det gäller skyddat teaterverk som uppförs av elever i en skola kan det i allmänhet visas utan tillstånd för den egna skolans elever och övrig skolpersonal. Antalet publik får då inte överstiga 50 personer. Då får inte affischering eller annonsering utanför skolan förekomma. Om elevernas föräldrar har tillträde är föreställningen att betrakta som offentlig. Generellt är kopiering, eller avskrift av pjäshäften, förbjudet. Kopiering medges dock i erforderligt antal exemplar i samband med att uppföranderätt erhålles. Sådana kopior får inte spridas till andra än de i produktionen engagerade.

VID UPPSPEL AV VERKET ÄR TEATERGRUPPER SKYLDIGA att i programtryck uppge såväl originalförfattare som översättare och vem som gjort eventuell bearbetning. I eventuell annonsering och på affisch ska författarens namn uppges och det ska framgå att det är en amatörteaterproduktion. När avtal träffas med ATR är skyldiga att på affisch, i annons, i programblad och annan marknadsföring visa ATRs logga.