Parabas

Parabas – ett demokratiprojekt

I dagens samhälle är demokratin under stor press från många olika håll. Politiskt går det en högerpopulistisk våg över Europa. Inom medievärlden är det svårt att skilja på sant eller falskt och yttrandefriheten ifrågasätts. Civilsamhället har en stor utmaning i att engagera fler människor i föreningslivet. Demokratin sätts på prov. Förändringar sker gradvis och förskjutningar av demokratins spelregler kan ske snabbt.

Med avstamp i detta så vill nu ATR utforska möjligheten för amatörteatern att vara den arena där vi kan formulera vilka styrkor, möjligheter och livskraft som demokratin har, för att möta de hot som finns mot demokratin. Amatör‑
teatern och den folkliga teatern skulle kunna vara en kraft som samlar unga, gamla, skolklasser, pensionärer, utlands-födda, minoriteter, HBTQ-personer med flera för en gemensam teatermanifestation för demokrati.

För detta har ATR blivit tilldelade riktade medel från Kulturrådet för att kunna genomföra en förstudie under 2019. Förstudien ska undersöka möjligheten för projektet PARABAS genomförande samt omfattning och genom en referensgrupp kommer nuläget att analyseras och vilka vägar projektet skulle kunna ta i amatörteaterns kontext. Tanken är att detta projekt ska göras i samarbete med flera organisationer och målet för förstudien är att utreda hur ett sådant här projekt skulle kunna engagera människor att genom sitt eget skapande vitalisera och stimulera vår demokrati.

Förstudien ska vara färdigställd under juni 2019 och projektledare är Anders Stark. Ansvarig för projektet PARABAS är Mats Wenlöf.