top of page

Pressrum

Senaste ledaren i Teaterforum

Ledaren i Teaterforum

Teaterforum 1 - 2024

Kulturen går
på knäna

Anna-Karin Waldemarson

”Ur led är tiden: ve! att jag är den som föddes att den vrida rätt igen.” 

 

Det är tur att vi har varandra och kan vara starka tillsammans. Det är längesedan kulturlivet i Sverige hade att brottas med så stora utmaningar som nu. Anslagen till kulturen skärs ned, både till den professionella och ideella. Enligt kulturministern har regeringen valt ”ett antal områden att prioritera som de tror är rätt just nu”. Kultur- och kulturutövande hör uppenbarligen inte dit, kanske blir de också utifrån diskursen om självfinansiering på sikt helt bortprioriterade... Teaterchef Leif Stinnerbom på Västanå vittnar om den svåraste situationen på 30 år och skådespelaren Eva Röse undrar om beslutsfattare förstår vad samhället förlorar på att man rycker undan förutsättningarna för föreningslivet och det fria kulturutövandet och att man överhuvudtaget kan tro att man kan vinna på att nedmontera kulturen.

 

Kulturen står stark och stadig 
Det aktiva föreningslivet har mervärden som är lite svårare att finna i verksamheter som Skapande skola eller Kulturskolan. Amatörteater i föreningsform ger förutsättningar för konstnärlig utveckling, demokratiska arbetsformer och sociala arenor. Föreningen ger tillhörighet och sammanhang. Att kulturutövande också är en demokratisk rättighet menar organisten Mattias Wager och beskriver körverksamheten i vårt land som en av våra största folkrörelser med 600 000 deltagare, det är fler människor som sjunger i kör än som är med i fotbollsföreningar. Vad har då körverksamheten gemensamt med oss i ATR? Denna får, precis som amatörteatern, ständigt urholkade anslag och brottas liksom flera av våra föreningar med att få ekonomin att räcka till replokaler och scener. 

 

Det nummer av Teaterforum som du just nu läser är det första av årets, som alla enbart kommer att ges ut digitalt. I dagens ansträngda ekonomiska situation har förbundsstyrelsen valt att prioritera verksamhet före papperstidning. Det är mycket vi i ATR har att vara stolta över. Mötesplatser som festivaler och kongresser, utbildningar i teater och föreningsliv, ett kreativt och handlingskraftigt kansli. Något som vi kan vara särskilt stolta över, i mitt tycke, är att vi håller fast vid att vara en generationsövergripande organisation. Förra vårens festival i Halmstad är ett lysande exempel på detta med spelande grupper i olika åldrar. Och det faktum att man kan vara med i sin teaterförening genom hela livet, år ut och år in.  Så det är tur att vi har varandra nu när det blåser snålt. Att vi har varandra i ATR, men också att vi har varandra inom amatörkulturen. Ax planerar uppvaktningar av kulturpolitiker kring anslagsläget och samlar nu in underlag om kulturföreningarnas ekonomiska förutsättningar. Vi återkommer om detta. Avslutningsvis önskas ni ett riktigt Gott Nytt Teaterår med intressant verksamhet på hemmaplan och i förbundet! 

Slakten på stöd till kulturen beror på att den upplevs som ett hot - ingenting annat!

Teaterforum 4 - 2023

Pelle Wistén

Slakten på kultur beror på att den upplevs som ett hot mot ett auktoritärt sätt att styra Sverige - ingenting annat! - eftersom kultur i olika former och uttryck utbildar självständigt tänkande unga människor med förmåga att skilja på rätt och fel, lögn och sanning, mod och feghet, hederlighet och svek!

 

Att kulturella verksamheter fått statligt och/eller kommunalt stöd för att kunna överleva är ju ingen ny idé. Sedan förra seklets allra första början har såväl kulturradikala som kulturkonservativa varit eniga om att marknadskrafterna inte kunde få härja helt fritt på kulturområdet eftersom kulturella värden inte var mätbara i ekonomiska eller vetenskapliga termer. Man insåg att kulturpolitiken inte skulle styra folks val, utan att den skulle skapa möjlighet för medborgarna att själva göra olika val.

 

Ett starkt lokalt kulturliv har tidigare lyfts fram av politikerna som en resurs som skulle stärka regioners attraktionskraft och förbättrar förutsättningarna för tillväxt. Kulturens roll som lockbete var allt viktigare för kommunerna. Kulturupplevelser var ett viktigt inslag i stadens rum, i offentliga miljöer där det var ”gott att vara”.

 

Kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet skulle främjas sa politikerna.

 

I samtliga kulturpropositioner sedan 1974 har de olika regeringarna betonat vikten av möjlighet till eget aktivt skapande och amatörismens värde för kulturella upplevelser och erfarenheter har framhållits. Kulturen skulle föras ut till folket i hela landet och inte enbart koncentreras till de större städerna. Kommunerna skulle få en viktig roll som förmedlare av landets kulturpolitik.

 

Den folkliga kulturen och det ideella kulturlivet betonades. Idag kan vi konstatera att väldigt litet av det som kulturpropositionerna behandlat aldrig har uppnåtts eller genomförts. Det var storstilade visioner som framstår som rena utopier idag.

 

Nu finns ingen politiker eller något politiskt parti som profilerar sig med en kulturpolitisk agenda. Inga partier ser kulturen som behov och möjlighet. Varför har det blivit så?

Kulturen ska inte bära sig – den ska bära oss!

 

Kulturfrågorna har aldrig stått högt upp på dagordningen inför de politiska valen, varken nationellt, i regionerna eller i kommunerna. Väldigt små ekonomiska förutsättningar har getts för ett rikt och varierat kulturliv. I besparingstider när beslut tagits om möjliga verksamheter att dra ner på har kulturlivet varit det första som man använt rödpennan på. Detta trots att man betonat att kulturen ska vara tillgänglig för alla.

 

Att fråga vad vi ska med kultur till är som att fråga en fisk om vad den ska med vatten till. Kultur är basen för vad det är att vara människa, den inbegriper själva vår existens. Det är vårt sätt att relatera till varandra. Utan kultur inget samhälle. Det går inte att prata om mänsklighet utan att samtidigt prata om kulturen.

 

Men kulturens oerhörda kraft – att roa, oroa, beröra, utmana, ifrågasätta och provocera upplevs som hotfull istället för att inse att den skapar mening och ger flera dimensioner åt våra liv. Det som får oss att må bra, ökar vår förmåga till lärande och gör oss till självständigt tänkande människor slaktas i den senaste budgeten.

Senaste pressmeddelande

​Digital kortpjäsfestival

2021-09-29

På lördag 2 oktober arrangerar ATR, Amatör-teaterns Riksförbund, för första gången en digital teaterfestival. Vartannat år har amatörteater-grupper möts från hela landet för att spela sina föreställningar på ATR-festivalen. 2020 var det meningen att festivalen skulle varit i Västerås, men som alla vet fanns det ingen möjlighet för att mötas varken då eller våren 2021.

Istället arrangeras nu en digital kortpjäsfestival. Landets amatörteaterföreningar har inbjudits att göra korta pjäser på ca 10 minuter som filmats. Alla bidrag kan ses på www.atr.nu men den 2 oktober mellan kl. 10:00-13:00 finns det möjlighet att delta i en livesändning där några av bidragen blivit utvalda. De utvalda bidragen framgår av bilaga.

Under denna digitala festivaldag som kommer att livestreamas blir det diskussioner och teatersamtal. Förhoppningen är att någon från varje uttagen grupp finns med via länk. Programledare är Mathias Wiik och samtalsledare är Fredrik Lundqvist och Anna Bromee. Denna digitala festivaldag är kostnadsfri och vem som helst får delta.

Pandemin har bidragit att teaterlivet fått anpassa sig och ett sätt har varit att söka sig ut på nätet. Många teatrar har gjort digitala föreställningar, SVT gjorde en scenkonstsatsning med inspelad teater och alla har vi fått möta svårigheten att göra levande teatermöten intressanta på en skärm. Digitala teaterfestivaler har testats internationellt och detta är amatörteaterns första större arrangemang av det här slaget. Förhoppningsvis kan vi återgå snart till mer normala teater-arrangemang där vi möts i scen och salong men den digitala verkligheten och det är inte omöjligt att vi får se fler försök av detta slaget i framtiden.

 

Festivalen arrangeras av ATR, ATR-Västmanland och amatörteaterkonsulenten på Västmanlands Teater med stöd av Västerås stad och Region Västmanland.

Pandemikoordinator för amatörteatern

2021-04-12

I fyra månader har Amatörteaterns Riksförbund, ATR, genomfört ett projekt med anledning av utbrottet av Covid-19 och dess betydelse för amatörteaterrörelsen. Detta har gjorts med stöd från Kulturrådet. En pandemikoordinator har anställts för att få en överblick av rekomm-endationer och regler kring utövande av teater under en pandemi. Tjänsten har innehafts av Ulla Arvidsson, Västerås.

I dagsläget har ATR:s medlemsorganisationer en mycket begränsad verksamhet, av naturliga skäl. Även om man skulle kunna bedriva viss form av verksamhet, särskilt för barn och unga, men även för vuxna om man smittsäkrar lokal och verksam-het har man valt att lägga hela verksamheten i viloläge. Flera försöker använda digitala hjälpmedel både för att hålla kontakt inom föreningen, att genomföra repetitioner och för att sända streamade eller digitala föreställningar.

Det finns stort behov av stöd. Främst ekonomiskt men också tips och råd om hur man ska kunna bedriva verksamhet och hålla liv i sina respektive föreningar. Andra behov som framförts är kurser /utbildningar för kompetensutveckling, dels inom den digitala tekniken då man har sett att kuns-kapen är begränsad, dels önskemål om utbild-ningar inom andra scenkonstområden.

Det som drabbat föreningarna hårdast, förutom att de inte har kunnat bedriva sin verksamhet, är den ekonomiska situationen som märkbart för-sämrats, framför allt genom uteblivna biljett-intäkter på grund av antingen inställda före-ställningar eller begränsat publikantal. Enstaka föreningar befarar att man kanske måste gå i konkurs. För att stötta föreningarna har ATR sökt och fått beviljat krisstöd från Kulturrådet på 700 tkr som fördelats till 42 föreningar.

För att möta upp föreningarnas behov av info-rmation har ATR skapat en sida på hemsidan. Sidan innehåller föreskrifter och allmänna råd, vilka utbildningar som planeras, tips & Råd och annat material.

Vi befinner oss just nu i den tredje vågen av pan-demin och restriktionerna är fortfarande hårda. Ingen offentlig kulturverksamhet får genomföras och ingen vet hur lång tid detta kommer hålla på. När de som vill fått vaccin räknar man med att läget normaliseras något, men vi kan nog inte förvänta oss att allt blir som det var innan pandemin. Efter sommaren kan det dock vara möjligt att föreningslivet kan komma igång igen. En återstart kommer kräva resurser, både ekonomiska och ideella, men amatörteaterrörelsen kommer göra sitt för att vi åter får ett blomstrande kulturliv.

bottom of page